Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden betreffende ( juridisch) advies van Omni Legal & Creative Concepts.

 1. Omni Legal & Creative Concepts, verder aan te duiden als Omni, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Osdorper Ban 931, en ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Amsterdam, onder nummer 64133656.
 2. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle juridische en andere advies werkzaamheden, in de breedste zin van het woord, van Omni. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover Omni de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de van opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Omni is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten, waaronder begrepen vervolg opdrachten.
 3. Alle opdrachten van opdrachtgever beschouwt Omni als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, maar er zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van cliënt. De werking van ­artikel 7:404 BW dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijk­heid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten..
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt het door opdrachtgever te betalen honorarium vastgesteld aan de hand van gewerkte uren volgens het als dan geldende, dan wel uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen, uurtarief en geldende berekeningsmethoden en werkwijzen, dan wel volgens de vaste prijs per handeling, volgens de geldende prijslijst van Omni. In deze prijs is niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten, onderzoekskosten en kosten van derden. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 5. Omni is gerechtigd om, alvorens met haar werkzaamheden te beginnen, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan en pas na ontvangst van betaling daarop, de werkzaamheden te beginnen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie voor de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.
 6. Betaling van facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of op­­schorting plaats te vinden per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige be­taling behoudt Omni zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan is de cliënt de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele gerechtelijke en in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten op 15% van de hoofdsom worden gesteld, met een minimum van € 100,-.
 7. Omni zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Omni staat uitdrukkelijk niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, is Omni niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, door haar verstrekte adviezen of verrichte werkzaamheden. Indien echter in rechte komt vast te staan dat opdrachtgever schade heeft geleden door een fout van Omni die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Omni voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Omni wordt uitgekeerd.
 8. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Omni beperkt tot een maximum van driemaal het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste maand waarin een factuur werd verzonden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Omni ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijk­heids­beperking hebben.
 9. Omni is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien dit een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever, zulks naar het oordeel van Omni, wenselijk maakt. Omni zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Omni is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Omni tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht.
 11. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 12. Op alle door Omni verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toe­passing. Geschillen tussen opdrachtgever en Omni zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.